1. Provedbeni plan donosi se s ciljem zaštite učenika, zaposlenika Škole i drugih sudionika odgojno-obrazovnog procesa od zaraze virusom COVID-19.
  2. Provedbenim planom definirani su organizacijski, tehnički, materijalni uvjeti i mjere te njihovi izvršioci i rokovi kako je prikazano u tablici. Nastava se odvija u dvije smjene. Broj učenika u razrednim odjelima i prostorni uvjeti, uz pridržavanje epidemioloških mjera navedenih u Uputama Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa (zavod za javno zdravstvo FBiH i ZJZ KSB) omogućavaju odvijanje nastavnog procesa.

 

Organizirat će se prijevoz  učenika.

 

Red.

AKTIVNOSTI DO POČETKA NASTAVE

NOSITELJ

ROK

broj

 

 

 

1.

Izrada Provedbenog plana

ravnatelj i

2. rujna

 

 

stručna služba

 

2.

Dopuna Provedbenog plana u skladu s novim

ravnatelj i

po potrebi

 

preporukama i epidemiološkim stanjem

stručna služba

 

2.

Sjednica UV na kojoj će učitelji biti upoznati s

ravnatelj

3. rujna

 

Provedbenim planom i mjerama koje će se u

 

 

 

Školi provoditi. Na sjednici će biti podijeljena

 

 

 

zaduženja i obaveze učiteljima.

 

 

3.

Sastanak s administrativno-tehničkim osobljem,

ravnatelj, tajnica

 3. rujna

 

upoznavanje s Provedbenim planom i podjela

 

 

 

zaduženja

 

 

4.

Objava na mrežnoj stranici Škole Provedbenog

ravnatelj i

4. rujna

 

plana

stručna služba

 

5.

Odgovaranje na upite roditelja/staratelja vezano

ravnatelj,

po potrebi

 

uz početak nastave i ostala pitanja

tajnica, stručna

 

 

 

služba

 

6.

Dopuna zalihe sredstava za higijenu, čišćenje,

ravnatelj,

do 4. rujna

 

zaštitu i dezinfekciju

tajnica, domar

 

7.

Priprema učionica za početak nastave: čišćenje,

spremačice,

do 4. rujna

 

dezinfekcija učionica, sanitarnih čvorova,

domar,

 

 

  kuhinje i zajedničkih prostorija te prilagodba

kuharica, tajnica

 

 

učionica za početak nastave

 

 

 

AKTIVNOSTI NAKON POČETKA

 

 

 

NASTAVE

 

 

1.

Osiguranje prihvata učenika na ulazu u školu

učitelji/ce,

svakodnevno

 

prema utvrđenom rasporedu:

razrednici,

 

 

-1. do 5. razred ulaze na sporedni ulaz (ulaz broj 2.

spremačice

 

 

– 6. do 9., razred ulaze na glavni ulaz,(ulaz broj 1.)

 

 

 

U školsku zgradu ulazi razred po razred, prema

 

 

 

rasporedu. Prilikom ulaska učenici prolaze kroz

 

 

 

dezbarijeru i dezinficiraju ruke.

 

 

 

  Prije ulaska u

 

 

 

učionicu učenici peru ruke sapunom i vodom u

 

 

 

 

 

sanitarnom čvoru. Spremačice i učitelji

 

 

 

 

kontroliraju pridržavaju li se učenici utvrđenog

 

 

 

 

protokola kod ulaska u prostor škole.

 

 

 

 

Učenici nižih (razredna) i viših (predmetna) razreda borave u svojim

 

 

 

 

učionicama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korištenje sanitarnih čvorova:

 

 

 

 

 

KAT:

 

 

 

 

 

Učenici koji pohađaju predmetnu nastavu

 koriste se sanitarnim čvorovima na katu .

 

 

 

 

PRIZEMLJE:

 

 

 

 

Učenici  razredne nastave, koriste se sanitarnim čvorovima u prizemlju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenici koji imaju nastavu u dvorani  

 

 

 

 

 koriste se sanitarnim čvorovima u prizemlju kod

 

 

 

 

 ulaza u dvoranu.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

Edukacija učenika o pranju i higijeni ruku te

učitelji,

Razrednici

 

 

higijeni općenito, kretanju po školi, ponašanju

razrednici,

prvi nastavni

 

 

za vrijeme odmora, korištenju sanitarnih

stručna služba

sat ove školske

 

 

čvorova, izlasku na dvorište, održavanju

 

godine

 

 

međusobne distance

 

detaljno

 

 

 

 

 

 

učenike

 

 

 

 

 

 

upoznaju s

 

 

 

 

 

 

protokolom i

 

 

 

 

 

 

pravilima

 

 

 

 

 

 

ponašanja

 

 

 

 

 

 

i kontinuirano

 

 

 

 

 

 

ponavljaju

 

 

 

 

 

 

pravila

3.

 

Održavanje školskih prostorija (učionica,

spremačice,

svakodnevno

 

 

sanitarnih čvorova, hodnika i školske kuhinje)

kuharica,domar,

 

 

 

na način da se redovito provjetravaju, čiste i

učiteljice za

 

 

 

jednom dnevno dezinficiraju dodirne površine

vrijeme nastave

 

 

 

 

 

 

provjetravaju

 

 

 

 

 

 

Učionice

 

4.

 

Vođenje evidencije o tjelesnoj temperaturi

dežurni učitelji i

svakodnevno

 

 

 najavljenih posjetitelja i evidencija

domar

 

 

 

ulaska u školu

 

 

5.

 

Mjerenje tjelesne temperature učenika prije

roditelji

svakodnevno

 

 

odlaska u školu i zapisivanje podataka u

 

 

 

 

informativku (ČEK LISTA)

 

 

 

6.

Dopuna sredstava za higijenu, čišćenje,

tajnica,domar uz

prema potrebi

 

dezinfekciju i zaštitnih sredstava

konzultaciju s

 

 

 

ravnateljem

 

7.

Redovito prikupljanje podataka o stanju, po

ravnatelj, tajnica,

svakodnevno

 

potrebi dopuna i korekcija Provedbenog plana

 računovođa

 

8.

Informiranje zaposlenika, učenika,

učiteljice,

svakodnevno

 

roditelja/staratelja

ravnatelj,

 

 

 

stručne

 

 

 

suradnice

 

 

 

  1. Organizacija rada školske knjižnice usklađena je s Uputama Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa i Smjernicama za rad školske knjižnice.
  2. Ovaj Provedbeni plan bit će objavljen na oglasnoj ploči Škole i na mrežnoj stranici Škole.

 

 

Dostavljeno:

-oglasna ploča

-arhiva

 

 

 

                                                    RAVNATELJ ŠKOLE

                                                       VINKO BOŠNJAK