Poštovani roditelji/skrbnici.

sukladno aktu br: 03-34-1150/23 od 23. 10. 2023. godine, upućen iz Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa KSB / SBK, a u svezi Programa predškole u školskoj 2023./2024. godini, Osnovna škola “Bila” upućuje P O Z I V za prijavu i upis djece u Program predškole.

Program predškole u 2023./2024. školskoj godini namijenjen je djeci koja će do 1. lipnja 2024. godine navršiti šest godina života i koja nisu pohađala neku od predškolskih ustanova u godini pred polazak u školu.

Prijava djece i upis obavljati će se svakim radnim danom, u uredu pedagoga škole, a prije dolaska možete kontaktirati upravu na telefonski broj 030/716-243. Prijavu možete izvršiti i slanjem popunjenog OBRASCA na mail škole, skolabila@gmail.com. 

Za prijavu odnosno evidentiranje djeteta, koje će se obavljati u razdoblju od 26. listopada 2023. godine do 17. studenog 2023. godine, nije potrebna nazočnost djeteta niti predočenje bilo kakve dokumentacije. O početku i načinu realiziranja Programa predškole, biti ćete pravodobno obaviješteni putem službene stranice naše škole, obavijesti na oglasnoj ploči (na ulazu u školu) i preko sredstava javnog informiranja (Radio Vitez ). 

Za sve potrebne i dodatne informacije stojimo vam na raspolaganju.

Uprava škole