Na temelju članka 9. stavak 3.”Kriterija i procedura za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenja tehnološkog viška u Osnovnim i Srednjim školama u Kantonu Središnja Bosna, broj:01-30-534/20 od 20.7.2020. godine, povjerenstvo za bodovanje zaposlenika i proglašenja tehnološkog viška na svojoj sjednici, donijelo je :

 

P O S L O V N I K   O   R A D U

povjerenstva za utvrđivanje i iskazivanje prestanka potrebe

za radom nastavnika u Osnovnoj školi “Bila”

 

  1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim poslovnikom uređuje se izbor članova povjerenstva, način i djelokrug rada , zastupanje i predstavljanje, odnos prema organima i tijelima škole, te druga pitanja važna za rad povjerenstva.

 

  1. NADLEŽNOSTI I NAČIN RADA POVJERENSTVA

 

Članak 2.

 

Rad povjerenstva zasniva se na načelima neovisnosti, nepristranosti, efikasnosti, javnosti i zakonitosti.

 

Članak 3.

 

O radu povjerenstva vodi se zapisnik, koji treba da sadrži :

   – broj sastanka, dan i mjesto održavanja sastanka

   – vrijeme početka sastanka

   – popis nazočnih članova i drugih lica

   – popis izočnih članova

   – dnevni red

   – zaključke o predloženim točkama dnevnog reda

   – vrijeme zaključenja sastanka

 

Članak 4.

 

Zapisnike, očitovanja, odluke, uputnice i svu dokumentaciju povjerenstva, potpisuju svi članovi povjerenstva.

 

Članak 5.

 

Sastanak se saziva pozivom koji sadrži vrijeme i mjesto održavanja, kao i prijedlog dnevnog reda.

Sastankom predsjedava predsjednik povjerenstva, a u slučaju njegove spriječenosti, sastankom predsjedava zamjenik predsjednika.

Za punovažno odlučivanje nužno je da sastanku nazoči natpolovična većina članova povjerenstva.

Predsjednik brine da se u radu povjerenstva poštuju odredbe zakona, općih akata škole i ovog poslovnika.

U žurnim slučajevima sastanci povjerenstva mogu se zakazati telefonom ili drugi primjereni način.

Dokumentacija povjerenstva čuva se kod poslodavca u skladu sa pravilima o arhivskom i kancelarijskom poslovanju.

 

 

Članak 6.

 

Povjerenstvo čine tri člana, i to : ravnatelj škole, sindikalni predstavnik ( bira se na sjednici sindikalne podružnice ) i član Školskog odbora iz reda nastavnika ( bira se na sjednici Školskog odbora ).

Prijedlog za sindikalnog predstavnika mogu davati isključivo članovi sindikata.

 

Članak 7.

Konstituirajući sastanak povjerenstva saziva se do kraja rujna mjeseca tekuće školske godine i njime rukovodi ravnatelj škole.

Članovi povjerenstva za razdoblje od 4 godine, biraju između sebe predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i zapisničara javnim glasovanjem.

Sastanci povjerenstva održavaju se u prostorijama škole ( ured ravnatelja ).

Sastanku povjerenstva nazoče članovi koji su imenovani u povjerenstvo, a ostale osobe mogu nazočiti samo po pozivu povjerenstva.

Članovi povjerenstva dužni su čuvati službenu tajnu i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svoje dužnosti.

 

Članak 8.

 

Povjerenstvo je dužno sastati se jednom u tri mjeseca radi analize stanja u području zapošljavanja u osnovnoškolskim ustanovama i o tome izvijestiti Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa.

 

Članak 9.

 

Ako na dva uzastopna sastanka ne dođe zbog neopravdanih razloga jedan član, povjerenstvo će zatražiti promjenu člana od strane Školskog odbora ( na prijedlog Učiteljskog vijeća ) i Sindikalne podružnice. 

 

Članak 10.

 

Članovi povjerenstva donose odluke većinom glasova, na sastanku povjerenstva.

Odluka treba da je formulirana tako da točno, jasno i sažeto izražava zaključke ovog tijela.

Istovremeno s donošenjem utvrđuje se tko treba da je izvrši, na koji način i u kojem roku.

Ako se članovi povjerenstva na razini škole ne mogu složiti oko pojedinih očitovanja vezanih uz postupak zbrinjavanja zaposlenika, predmet upućuju Školskom odboru i/ili Ministarstvu obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa.

 

III. KRITERIJI BODOVANJA PRI PROGLAŠENJU TEHNOLOŠKOG VIŠKA

     I SMANJENJU NORME

 

Članak 11.

 

Povjerenstvo na nivou škole sukladno odredbama Zakona o radu, Zakona o odgoju i obrazovanju u Osnovnoj školi te Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama, redovito prate stanje i evidentiraju broj i kretanje zaposlenika u školi, to jest utvrđuje prestanak potrebe za radom i iskazuje prestanak potrebe za radom nastavnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak 12.

 

Kriteriji na osnovu kojih se iskazuje djelomični ili potpuni prestanak potrebe za radom nastavnika, kao i redoslijed na listi nastavnika za čijim radom je prestala potreba su :

      – stručna sprema

      – duljina radnog staža

      – sudjelovanje u obrani BiH, dulje od 2 godine

      – socijalno stanje

      – Izvrsnost / ocjena rada i zalaganja

 

Članak 13.

 

Kriteriji iz članka 12., ovog pravilnika razrađuju se bodovnim sistemom,planom i programom zbrinjavanja viška radnika, sukladno ČLANKU 12.( kriteriji bodovanja pri proglašenju tehnološkog viška i smanjenju norme ),”Kriterija i procedura za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenja tehnološkog viška u Osnovnim i Srednjim školama u KSB/SBK”.

 

Članak 14.

 

Povjerenstvo je obvezno, u suradnji sa stručnom službom škole, izraditi PRELIMINARNU RANG LISTU koju će objaviti na oglasnoj ploči škole sa naznakom za rok žalbe od 5 radnih dana od dana objavljivanja bodovanja.

Po isteku žalbenog roka, rang lista upućuje se Školskom odboru na usvajanje.

 

Članak 16.

 

Povjerenstvo je dužno uraditi obrazac preliminarne rang liste po predmetima, preliminarne rang liste za učitelje razredne nastave i preliminarnu rang listu nastavnika sa izmijenjenom normom ( u prilogu ovog poslovnika ).

Obrazac liste sadržava rang ( od najvišeg ka najnižem ), ime i prezime nastavnika, ukupan broj bodova prema odredbama kriterija.

 

  1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 17.

 

Izmjene i dopune ovog poslovnika vrše se na način i u postupku propisanom za njegovo donošenje.

 

Članak 18.

 

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na stranici škole.

 

 

Predsjednik povjerenstva:                                                   Članovi povjerenstva :

 

Vinko Bošnjak,ravnatelj                                              1. Tanja Nikolić,sindikalni predstavnik

 

 

 Ur.broj: 04-14/2021                                        2. Julijana Omazić,predstavnik školskog odbora

 

 

PRELIMINARNA RANG LISTA NASTAVNIKA ZA PREDMET________________________________

RANG

IME I PREZIME NASTAVNIKA

STRUČNA SPREMA

BODOVI ZA RADNI STAŽ U OBRAZOVANJU

BODOVI ZA RADNI STAŽ VAN OBRAZOVANJA

SUDJELOVANJE U OBRANI BiH DULJE OD 2 GODINE

SOCIJALNO STANJE NASTAVNIKA

OCJENA RADA I ZALAGANJE

UKUPAN BROJ BODOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILA,____________                                                                                POVJERENSTVO:

1.________________

2.________________

3._________________

 

 

PRELIMINARNA RANG LISTA UČITELJA

RANG

IME I PREZIME NASTAVNIKA

STRUČNA SPREMA

BODOVI ZA RADNI STAŽ U OBRAZOVANJU

BODOVI ZA RADNI STAŽ VAN OBRAZOVANJA

SUDJELOVANJE U OBRANI BiH DULJE OD 2 GODINE

SOCIJALNO STANJE NASTAVNIKA

OCJENA RADA I ZALAGANJE

UKUPAN BROJ BODOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILA,____________                                                                                POVJERENSTVO:

1.________________

2.________________

3._________________

 

 

PRELIMINARNA RANG LISTA NASTAVNIKA ZA IZMJENJENOM NASTAVNOM NORMOM

 

RANG

IME I PREZIME NASTAVNIKA

PREDMET KOJI PREDAJE

BROJ SATI U PRETHODNOJ ŠKOLSKOJ GODINI

NOVI BROJ SATI

UMANJENJE (-)

UVEĆANJE  ( +)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILA,____________                                                                                POVJERENSTVO:

1.________________

2.________________

3._________________