Temeljem članka 57. Zakona o osnovnom školstvu („Sl. novine KSB“ br. 11/01) , članka 66. Statuta škole, članka  3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu  („Sl. novine KSB „ broj:7/19), Suglasnosti Ministarstva obrazovanja,znanosti,mladih,kulture i športa KSB/SBK broj:03-30-1/22-419 od 19.12.2022. godine,  OŠ „Bila“ Vitez raspisuje:

 

NATJEČAJ

  1. Pedagog – 1 izvršitelj – na  neodređeno  radno  vrijeme

Opći i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa

Pored općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu FBiH ( Sl. novine FBiH, 26/16 ), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnom školstvu KSB ( Sl. novine KSB, 11/01 i 17/04 ), Nastavnim planom i programom, Dopunama nastavnih planova i programa na hrvatskom jeziku za osnovne škole, Pedagoškim mjerilima za osnovne škole, te Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u školi.

Obvezna dokumentacija

 –  Vlastoručno potpisana prijava koja sadrži : ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje, naziv dnevnih novina ili web stranice škole u kojima je oglas objavljen s datumom objave i popis priložene dokumentacije,

–   Životopis,

–    Izvadak  iz matične knjige rođenih,

–   Uvjerenje o državljanstvu,

–    Diploma o završenom fakultetu:

 – VSS ili 300 ECTS bodova odgovarajućeg smjera – pedagogija

–  Kandidat koji se  prijavi na javni natječaj, a  poziva se na pravo prioriteta na temelju članka 7. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog školstva u KSB/SBK prilaže još:

–  Rješenje o proglašenju tehnološkog viška ili potvrdu o nepotpunoj normi sa brojem sati koji nedostaju

– Ovjerenu bodovnu lista iz škole u kojoj je radnik proglašen tehnološkim viškom ili u kojoj je ostao bez dijela nastavne norme

– Dokaz o duljini radnog staža u obrazovanju nakon stjecanja stručne spreme ( dokaz iz PIO/MIO ).

 -Prilikom zapošljavanja u radni odnos u KSB potrebno je prednost dati kandidatima koji, prema zakonu imaju prioritet pri zapošljavnju.

– Prioritet pri zapošljavanju  kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrdom, uvjerenjem i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost.

-Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju kandidati koji dostave dokaze da imaju prednost na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji, Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članova njihovih obitelji i Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, uz obvezno dostavljanje dokaza od zakonom mjerodavne institucije.

 Zapreke za zasnivanje radnog odnosa

Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja je pravomoćno osuđena za neko od kaznenih djela protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv vrijednosti zaštičenih međunarodnim pravom, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv braka, obitelji i mladeži, protiv imovine, protiv sigurnosti pravnoga prometa i poslovanja, protiv pravosuđa, protiv vjerodostojnosti isprava, protiv javnoga reda te protiv službene dužnosti, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu. 
Radni odnos u školi ne može zasnovati ni osoba protiv koje se vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz prethodnog stavka. 

Svi dokumenti predaju se kao izvornici ili ovjerene preslike ne starije od šest mjeseci.

Opis poslova i radnih zadataka

 Neposredni pedagoški rad:

Rad s učenicima:savjetodavni rad,sudjelovanje u upisu učenika u I razred osnovne škole i formiranje odjela,suradnja s odjelnom zajednicom, vijećem učenika i učeničkim organizacijama,pomoć učenicima u organiziranju učenja i slobodnog vremena,rad s učenicima sa posebnim potrebama i delikventnim ponašanjem.

Suradnja s nastavnicima:

Upućivanje na suvremene oblike i metode rada,pomoć u planiranju i pripremanju za izvođenje nastave,upućivanje na suvremenu stručnu literaturu,

praćenje oglednih sati,pomoć nastavnicima u suradnji s roditeljima.

Suradnja s roditeljima:

Savjetodavni rad,sudjelovanje u pripremi i realiziranju roditeljskih sastanaka,suradnja s Vijećem roditelja i Vijećem učenika.

Profesionalna orijentacija:

Rad s učenicima, roditeljima i nastavnicima,suradnja sa školama, ustanovama i organizacijama.Praćenje, analiziranje i unapređivanje odgojno – obrazovnog rada:analiza uspjeha u učenju i vladanju te predlaganje mjera za poboljšanje,analiza nastave ( stanje, problemi, uspješnost ),pomoć i sudjelovanje u uvođenju suvremenih oblika i metoda rada u nastavi.Istraživanje u praksi pedagoga .

 Poslovi planiranja i programiranja:

Sudjelovanje u programiranju rada škole i planiranju strategije razvitka škole,priprema tema za odjeljenske zajednice i roditeljske sastanke,suradnja u izradi programa rada stručnih vijeća,izrada godišnjeg plana i programa rada pedagoga,suradnja u izradi programa rada izvannastavnih aktivnosti učeničkih organizacija,pomoć i sudjelovanje u izradi planova i programa rada odjelne zajednice,suradnja s ravnateljem, tajnikom i knjižničarom.

Vođenje pedagoške dokumentacije u funkciji pedagoga:

Zabilješke o savjetodavnom radu s učenicima, roditeljima i nastavnicima,korištenje odjelnih knjiga radi prikupljanja podataka i praćenje savjetodavnog rada s učenicima i roditeljima.

Ostali poslovi:rad u stručnim tijelima,suradnja s lokalnom zajednicom i izvanškolskim instutucijama i ustanovama,sudjelovanje i pomoć u odgojno – obrazovnim projektima,

rad sa vježbanicima i pedagoško – psihološka praksa studenata pedagoških fakulteta.

Priprema za rad i stručno usavršavanje

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme

–          Osnovna škola „Bila” Vitez

Radno vrijeme pedagoga  škole je od  730 do 1530  svakog radnog dana.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Potpunom i blagovremenom prijavom smatra se prijava koja je podnesena u propisanom roku i sadrži urednu obveznu dokumentaciju.

Obveza testiranja

Kandidati koji su prijavljeni na ovaj natječaj obavezni su pristupiti testiranju koje se sastoji od pismenog ispita i intervjua.

Izuzetak su kandidati koji se pozivaju na pravo prioriteta na temelju članka 7. Kolektivnog ugovora. Kandidati iz prethodnog stavka trebaju pristupiti samo intervjuu na kojem će s njima biti obavljen razgovor s ciljem upoznavanja i utvrđivanja općih osobina i motiviranosti za rad u ovoj školi. Navedeni kandidati se ne ocjenjuju na intrevjuu i automatski se uvrštavaju na listu uspješnih kandidata s naznakom da se primaju po pravu prioriteta.

Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj

Način obavještavanja kandidata

 Obavijesti  koje će biti objavljene na web stranici škole

 Obavijest kandidatima čija dokumentacija nije potpuna sa obrazloženjem,

 Obavijest o vremenu i mjestu održavanja pismenog ispita i intervjua – najmanje tri dana prije održavanja,

 Obavijest o rezultatima pismenog ispita – najkasnije 4 sata nakon završetka ispita.

Obavijest o prijemu u radni odnos izabranog kandidata zajedno sa Odlukom o prijemu i Listom uspješnih kandidata sa bodovima svim kandidatima dostavlja ravnatelj škole, isključivo poštom , u roku od osam dana od dana donošenja Odluke.

Obveze primljenih kandidata

Po pravomoćnosti odluke o izboru zaposlenika, a prije potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidati dužni su dostaviti liječničku potvrdu mjerodavne javne zdravstvene ustanove o psihofizičkoj radnoj sposobnosti te nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o nekažnjavanju.

 

 

Način i rok prijave na natječaj

Prijava na natječaj podnosi se Povjerenstvu za provedbu natječaja putem pošte na adresu škole, OŠ “Bila” Vitez, Marosi bb, 72256 Bila u zatvorenoj koverti sa naznakom “NE OTVARAJ — PRIJAVA NA NATJEČAJ”.

Ravnatelj škole

Vinko Bošnjak